Computer Basics Open System Adaptive Learning


Abstract

The actual issues of constructing an adaptive learning environment by network-oriented means and technologies are considered, which provides for equal access to quality education. The technologies of the open adaptive learning system are described and characterized. Attention is paid to the computer principles of constructing an open adaptive learning system that provides the opportunity to effectively provide timely, reliable and exhaustive information and sources for effective acquisition of knowledge.

Keywords: open education, adaptive learning, open adaptive learning environment, adaptive educational services; adaptive learning technologies

References

1.Bykov V.Yu. Vidkryte navchalne seredovyshche ta suchasni merezhni instrumenty system vidkrytoi osvity. – Rezhym dostupu resurs : http://www.enpuir.npu. edu.ua/bitstream/123456789/703/1/2.pdf.

2.Bykov V.Yu., Leshchenko M.P. Tsyfrova humanistychna pedahohika vidkrytoi osvity. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy : filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia : [nauk.-prakt. zhurnal]. – Kharkiv. – 2016. – № 4. – S. 115–130.

3.Demianenko V.B. Merezhni elektronni ploshchadky yak zasib formuvannia informatsiinoi systemy navchalnoho pryznachennia dlia uchniv Maloi akademii nauk Ukrainy. Informatsiini tekhnolohii v osviti : [zb. nauk. Prats]. – Kherson : KhDU. – 2012. – Vyp. 12. – S. 146–152.

4.Demianenko V.B., Demianenko V.M. Merezhni instrumenty dlia zabezpechennia adaptyvnosti navchannia. Innovatsiini tekhnolohii navchannia obdarovanoi molodi: mater. VII-yi Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (7–8 hrudnia 2016 roku, m. Kyiv). – K. : Instytut obdarovanoi dytyny. 2016. – S. 17–22.

5.Demianenko V.B., Demianenko V.M. Ontolohichni aspekty osvitnikh servisiv adaptyvnoho navchannia. Naukovi zapysky : [zb. nauk. statei] / M-vo osvity i nauky Ukrainy, Nats. ped. un-t imeni M.P. Drahomanova ; upor. L.L. Makarenko. – Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova. – 2017. – Vyp. SXKhKhIII (133). – S. 68–78.

6.Demianenko V.B., Demianenko V.M., Stryzhak O.Ye. Vidkryta osvita u vyklykakh sohodennia. Navchannia i vykhovannia obdarovanoi dytyny: teoriia ta praktyka: [zb. nauk. prats]. – K. : Instytut obdarovanoi dytyny. – 2016. – Vyp. 2 (17). – S. 49–55.

7.Demianenko V.M. Osvitni servisy personalizovanoho navchannia. Kompiuter u shkoli ta simi. – 2017. – № 5 (141). – S. 24–27.

8.Stryzhak O.Ye. Upravlinnia znanniamy – holovna paradyhma suchasnoi osvity. – Kompiuter u shkoli ta simi. – 2016. – № 5 (133). – S. 9–11.

9.Horizon Report> 2016 Higher Education Edition. – Rezhym dostupu: http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-EN.pdf.

10.Vidkryta osvita: novitni tekhnolohii u navchalnomu protsesi ta osvitnomu menedzhmenti yak zasib intensyfikatsii rozvytku osvitno-naukovoi systemy Ukrainy. – Analitychna zapyska. – Rezhym dostupu : http://www.niss.gov.ua/articles/721.

Author Biographies

Valentyna B. Demianenko, National Center «Junior Academy of Sciences of Ukraine» MES Ukraine and NAS Ukraine

Ph.D, Head of Department of Information-didactic Modeling (Kyev, Ukraine)

Viktor M. Demіanenko, Institute of Information Technologies and Learning Tools, National Academy of Sciences of Ukraine

Ph.D, Associate Professor, Senio rResearcher, Senior Researcher of Departmentof Cloud-Oriented Systems  (Kyiv city, Ukraine)

Published
2018-04-13
How to Cite
Demianenko, V. B., & DemіanenkoV. M. (2018). Computer Basics Open System Adaptive Learning. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 4(7). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/88
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice