Pedagogical Terms Of Preparation Junior Specialists Of Sphere Of Service In Professionally-Pedagogical Educational Establishments


  • Tetiana An. Savielieva Educational Work of The Kharkiv State Professionally-Pedagogical College the Name of V.I. Vernadskogo

Abstract

In the article suggestions of complex approach near organizationally-educational activity of professionally-pedagogical college are considered with the use of adaptive transformations on the different stages of work and on this basis the pedagogical terms of preparation of junior specialists of sphere of service are distinguished. Attention paid to the adaptive changes from the side of administrative guidance by educational establishment, pedagogical skilled composition and students, on the basis of cooperation of that we expect more quality preparation of graduating students that answer the modern requirements of labour market.

Keywords: adaptive transformations, pedagogical terms, requirements of organizationally-educational process, preparation of junior specialist of sphere of service in a college

References

1.Борова Т.А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : [монографія] / Т.А. Борова. – Харків, 2011. – 380 с.

2.Вікіпедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://uk.wikipedia.org.

3.Ерошина Н. А. Дидактические условия управления самостоятельной учебной деятельностью студентов педагогических вузов : автореф. дисс. … к. пед. н. : 13.00.01 / Н.А. Ерошина. – Липецк, 2001. – 22 с.

4.Єльникова Г.В, Основи адаптивного управління: [курс лекцій] / Галина Василівна Єльникова. – К. : ЦІППО АПН України, 2003. – 133 с.

5.Єльникова Г.В. Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: [кол. монографія] /Г.В. Єльникова, Т.А. Борова, О.М. Касьянова, Г.А. Полякова та ін. ; [за заг. ред. Г.В. Єльникової]. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 572 с.

6.Касьянова О.М. Педагогічний аналіз навчального процесу в загальноосвітній школі як засіб підвищення його ефективності : автореф. дис. … к.. пед. н. : 13.00.01 / О.М. Касьянова. – К., 2000. – 18 с.

7.Куклін О.В. Організаційно-педагогічні умови професійного навчання фахівців комерційного профілю (на матеріалі навчально-тренувальної фірми): автореф. дис… к. пед. н. : 13.00.04 / Олег Володимирович Куклін. – К., 2001. – 19 с.

8.Пюра О.С. Педагогічні умови формування комунікативних умінь і навичок майбутніх педагогів / О.С. Пюра // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 22. – С. 171–174.

9.Сушенцева Л.Л. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: дис… д. пед. н. : 13.00.04 / Лілія Леонідівна Сушенцева. – К., 2012. – 469 с.

10.Фесік Л.І. Існуючий досвід використання адаптивного управління в управлінні навчальними закладами [Електронний ресурс] / Л.І. Фесік // Теорія та методика управління освітою. – 2011. − № 6. – Режим доступу до ресурсу : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_6/24.pdf (дата звернення 04.03.2018).

Author Biography

Tetiana An. Savielieva, Educational Work of The Kharkiv State Professionally-Pedagogical College the Name of V.I. Vernadskogo

Graduate Student of the Ukrainian Engineer-Pedagogical Academy, Deputy of Director on Educational Work of The Kharkiv State Professionally-Pedagogical College the Name of V.I. Vernadskogo

Published
2018-04-13
How to Cite
Savielieva, T. A. (2018). Pedagogical Terms Of Preparation Junior Specialists Of Sphere Of Service In Professionally-Pedagogical Educational Establishments. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 4(7). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/70
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice