Corporate Social Responsibility As An Integral Part Of Professional Competence Of Future Managers


  • Tetiana Yu. Pohorielova Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Abstract

The relevance of the article can be explained by the need to develop a systematic approach to understanding the phenomenon of corporate social responsibility in the context of modern professional education of managers. The purpose of the article is a detailed overview of the concept of "corporate social responsibility". The article reviews the history of the concept of corporate social responsibility in the second half of the 20th century, considers its structural components and seeks for methods of cultivating corporate social responsibility of future managers in the process of professional training.

Keywords: corporate social responsibility, future manager, professional education

References

1.Adaptyvne upravlinnia: mizhhaluzevi zviazky, naukovo-prykladnyi aspekt: kolektyvna monohrafiia / H. V. Yelnykova, T. A. Borova, Z. V. Riabova ta in. [Za zah. ta nauk. redaktsiieiu d-ra ped. nauk, profesora H. V. Yelnykovoi] – Kharkiv: Machulin, 2017. – 440 s.

2.Ionas H. Pryntsyp vidpovidalnosti. U poshukakh etyky dlia tekhnolohichnoi tsyvilizatsii: monohrafyia / H. Yonas. – K.: Libra, 2001. – 400 s.

3.Lobodynska O. Formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti u vypusknykiv VNZ yak chynnyka uspishnoho pratsevlashtuvannia / O. Lobodynska // Visnyk NTUU «KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. – 2013. – Vyp. 2. – S. 36–38.

4.Molodchenko V.V. Modernizatsiia tsinnostei v ukrainskomu suspilstvi zasobamy osvity (filosofskyi analiz): monohrafiia/V.V. Molodchenko. K.: Znannia Ukrainy, 2010. – 383 s.

5.Rozvytok sotsialnoi vidpovidalnosti studentiv u prostori vyshchoi tekhnichnoi osvity: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, 18–19 zhovtnia 2013 r. //Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika: zb. nauk. prats. – K.: VPK «Politekhnika», 2013. – № 2 (38). – Spets. vypusk. – 80 s.

6.Burton, B. K., & Hegarty, W. H. (1999). Some determinants of student corporate social responsibility orientation. Business and Society, 38(2), 188–2005.

7.Carroll, A. B. (2015a). Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complimentary frameworks. Organizational Dynamics, 44, 87–96.

8.Carroll, A. B., Lipartito, K. J., Post, J. E., Werhane, P. H., & Goodpaster, K. E. (Eds.). (2012). Corporate responsibility: the American Experience. Cambridge: Cambridge University Press.

9.Davis, K. (1975). Blomstrom. Business and society: environment and responsibility (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Book Company.

10.Ibrahim, N.A., Angelidis, J.P., Howard, D.P.: Corporate social responsibility: A comparative analysis of perceptions of practicing accountants and accounting students. J. Bus. Ethics 66, 157–167 (2006).

11.http://pidruchniki.com/83403/sotsiologiya/kontseptsiyi_sotsialnoyi_vidpovidalnosti.

Author Biography

Tetiana Yu. Pohorielova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Lecturer Of The Department Of Pedagogy And Foreign Philology

Published
2018-04-13
How to Cite
Pohorielova, T. Y. (2018). Corporate Social Responsibility As An Integral Part Of Professional Competence Of Future Managers. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 4(7). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/68
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice