Special Aspects Of Communicative Styles’ Appliance In The Process Of Pedagogical Interaction Management


  • Alisa An. Marchuk Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Abstract

The article is devoted to the peculiarities of communication styles in the process of pedagogical interaction management. The topicality of the article is that communication processes play an important role in any professional activity and are an integral part of the teacher's professionalism, and also influence on the quality of education. The aim of the paper is to prove that  communication influences on the process of pedagogical interaction management. There were characterized the main types and styles of communication and their role in the process of pedagogical interaction of the teacher and student. Also there were distinguished the main competencies and their impact on the educational process.

Keywords: pedagogical interaction, communication, communicative process, intercommunication, competence, educational process, management

References

1.Adaptyvne upravlinnia: mizhhaluzevizviazky, naukovo-prykladnyi aspekt: kolektyvnamonohrafiia / H.V. Yelnykova, T.A. Borova, Z.V. Riabova ta in. [za zah. ta nauk. red. H.V. Yelnykovoi]. – Kharkiv : Machulin, 2017. – 440 s.

2.Borova T.A. Osoblyvosti vzaiemodii vykladachiv ta studentiv u navchalnomu protsesi / T.A. Borova, O.V. Honchar // Zb. nauk. prats Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu. Pedahohyka vyshchoi ta serednoi shkoly. – Kryvyi Rih, 2015. – Vyp. 44 S. 176–181.

3.Vtornikova Yu.S. Komunikatyvna kompetentnist u strukturi kliuchovykh kompetentnostei hromadian yevropy / Yu.S. Vtornikova // Vytoky pedahohichnoi maisternosti : zb. nauk. prats. – Poltava, 2011.

4.Kan-Kalyk V.A. Pedahohycheskoe tvorchestvo / V.A. Kan-Kalyk, N.D. Nykandrov. – M. : Pedahohyka, 1990. — 144 s.

5.Komunikatsiiaspilkuvannia. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu : https://uk.wikipedia.org/wiki/Komunikatsiia _spilkuvannia.

6.Maksymenko S.D. Zahalna psykholohiia: [navch. posibnyk] / za zah. red. S.D. Maksymenka. — K., 2000.

7.Makhnii M.M. Neverbalika i kultura / M.M. Makhnii –K. : Blox.ua, 2009/

8.OECD: Program on International Student Assessment, 2000. – 3. New Skills for the Learning Society. – 238 p.

9.Pocheptsov H.H. Teoryia y praktyka kommunykatsyi. / H.H. Pocheptsov. – M., 1998.

10.Pro vyshchu osvitu – Zakonodavstvo Ukrainy – Verkhovna Rada Ukrainy. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?test=YO7Mf9lCdrY0AZBw ZiTuFSn9HI4R 2s80msh8Ie6.

Author Biography

Alisa An. Marchuk, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Teacher of the Department of Pedagogy and Foreign Philology

Published
2018-04-13
How to Cite
Marchuk, A. A. (2018). Special Aspects Of Communicative Styles’ Appliance In The Process Of Pedagogical Interaction Management. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 4(7). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/63
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice