Systematization of the vocational education institution consulting environment by means of pedagogical coaching.


  • Світлана Кучер

Abstract

The research reveals the theoretical and methodological foundations of counseling in the system of professional education and proposals for the experimental development of a counseling environment based on the principles of pedagogical coaching. The state of the organization of consulting work in the practice of Ukrainian educational institutions is revealed and a comparison with approaches in foreign education to the involvement of innovative technologies in educational consulting is presented. The increase in the pace of updating information, the assimilation of which is provided by educational programs of professional education, affects the increase in the share of independent work of students, which, in turn, requires special support. Feedback between students and the teacher is important for the effectiveness of distance learning. A personally-oriented approach, which involves interpersonal communication, is better implemented in consulting work, because in lectures and practical classes, these opportunities are limited by time and the number of participants. It is proposed to systematize consulting work in a professional education institution based on the methodology of coaching activities, when the structure of the teacher-coach activity meets the requirements of organizing and conducting coaching sessions. Mastering the tools of pedagogical coaching will allow the implementation of a synergistic structure of the consulting environment in an educational institution that meets modern requirements. Investigating the potential of systematizing of a professional education institution consulting environment, it was determined that the structure of the consulting environment requires the use of a synergistic approach, and its content will be modernized under the conditions of implementing the principles, forms and methods of pedagogical coaching. In the professional education institution consultation environment, the movement and development of the synergistic system will take place due to the connections between the teacher-coach and the students, their parents and the teaching staff, and the enrichment of informational and methodological support for independent work. It is proposed to conduct consultations in the form of coaching sessions, which will contribute to the activity of the person who is seeking consultation.

Keywords: consulting, consulting environment, professional education institution, higher education institution, pedagogical coaching

References

1. Анісімова Н. О. Консультування як важливий елемент системи самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Молодий вчений. 2015. № 12(3). С. 104-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_12%283%29 26

2. Гавриловська К.П., Дем'янчук Ю.Ю. Формування життєстійкості особистості: арт-коучинговий підхід Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України С. 83-90 URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i16/10.pdf

3. Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання URL: https://uvu.org.ua/ikcodn/

4. Консультативний, консультаційний URL: http://slovopedia.org.ua/32/53402/31155.html

5. Коучинг в освіті: модний тренд чи корисний інструмент?

URL: https://osvitanova.com.ua/posts/5313-kouchynh-v-osviti-modnyi-trend-chy-korysnyi-instrument

6. Кремень В.Г. Інформаційне середовище — криза культури чи нове буття? Інформаційно- комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 5. / За ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. Львів: ЛДУ БЖД, 2017. 400 с.

7. Кучер С. Методичні аспекти використання інформаційних комп’ютерних технологій у графічній підготовці студентів. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць. Харків: ТОВ «Видавництво НТМТ», 2017. № 5 (85). С. 65–76.

8. Кучер С.Л. Використання досвіду дизайн-освіти у підготовці фахівців професійної освіти спеціалізації «дизайн одягу» Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada 2020. 476-479 рр. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.X URL: https://isg- konf.com

9. Лаврентьєва О. О. Формування готовності майбутніх учителів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних засобів навчання Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 5. / За ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. Львів: ЛДУ БЖД, 2017. С. 58-60

10. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Сімферополь : Дайфі, 2011. – 270 с. URL: https://inlnk.ru/jENLle

11. МОН розробило положення про супервізію URL: https://nus.org.ua/news/mon-rozrobylo- polozhennya-pro-superviziyu/

12. Олійник І.В. Використання коучинг-технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2019. № 1 (17) .С158-167 URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i16/10.pdf

13. Пожидаєва О. В. Сутність та види консультування в соціально-педагогічній діяльності Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. 2012. №1(17). Сер. Педагогічні науки. С. 22–25.

14. “Про фахову передвищу освіту”. Закон України № 2745-VIII 06.06.2019. 06.06.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.

15. Романова С. М. Коучинг як нова технологія в професійній освіті. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 2010. № 3. С. 83–87. URL: http:// ecobio.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/ viewFile/2145/2136

16. Рудницьких О.В. Коучинг як інтерактивна технологія в освіті вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2014. № 2 (8) 173-176

17. Саюк В. І. Педагогічне консультування як професійна діяльність : методичні рекомендації. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 24 с.

18. Сидоренко В.В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти. Наукова скарбниця освіти Донеччини. Донецьк. 2014. № 3 (14). С. 13- 19.

19. Стандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 – «Освіта / Педагогіка», спеціальність 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

20. Стяглик Н. І. Навчальне консультування студентів як засіб індивідуалізації навчання. Педагогіка та психологія. 2011. Вип. 40(3). С. 53-58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40%283%29 11

21. Трифонова О.М. Особливості створення освітнього середовища на засадах самоорганізації й інтеграції природничих наук, цифрової трансформації та комп’ютерних технологій. Науковий вісник Ужгородського університету. серія: «педагогіка. соціальна робота». 2021. випуск 1 (48).

22. Харченко С. Я., Краснова Н. П., Юрків Я. І. Соціально-педагогічне консультування : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. 403 с.

23. Carol Dweck What Having a “Growth Mindset” Actually Means Harvard Business Review URL: https://hbr.org/2016/01/what-having-a-growth-mindset-actually-means

24. Counseling URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/counseling

25. Svitlana L. Kucher , Roman M. Horbatiuk , Olga Yu. Serdiuk , Mykhailo M. Ozhha , Natalia M. Hryniaieva and Mark M. Fridman Use of information and communication technologies in the organization of blended learning of future vocational education professionals AET 2020: Symposium on Advances in Educational Technology, November 12-13, 2020, Kyiv, Ukraine URL: https://notso.easyscience.education/aet/2020pp/paper/222

Spysok vykorystanykh dzherel1. Anisimova N. O. Konsultuvannia yak vazhlyvyi element systemy samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / N. O. Anisimova // Molodyi vchenyi. 2015. № 12(3). S. 104-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_12%283%29 26

2. Havrylovska K.P., Demianchuk Yu.Iu. Formuvannia zhyttiestiikosti osobystosti: art- kouchynhovyi pidkhid Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy S.83-90 URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i16/10.pdf

3. Informatsiino-konsultatsiinyi tsentr orhanizatsii dystantsiinoho navchannia URL: https://uvu.org.ua/ikcodn/

4. Konsultatyvnyi, konsultatsiinyi URL: http://slovopedia.org.ua/32/53402/31155.html

5. Kouchynh v osviti: modnyi trend chy korysnyi instrument?

URL: https://osvitanova.com.ua/posts/5313-kouchynh-v-osviti-modnyi-trend-chy-korysnyi-instrument

6. Kremen V.H. Informatsiine seredovyshche — kryza kultury chy nove buttia? Informatsiino- komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy. Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 5. / Za red. M.M. Koziara, N.H. Nychkalo. Lviv: LDU BZhD, 2017. 400 s.

7. Kucher S. Metodychni aspekty vykorystannia informatsiinykh kompiuternykh tekhnolohii u hrafichnii pidhotovtsi studentiv. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu: zb. nauk. prats. Kharkiv: TOV «Vydavnytstvo NTMT», 2017. № 5 (85). S. 65–76.

8. Kucher S.L. Vykorystannia dosvidu dyzain-osvity u pidhotovtsi fakhivtsiv profesiinoi osvity spetsializatsii «dyzain odiahu» Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada 2020. 476-479 rr. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.X URL: https://isg- konf.com

9. Lavrentieva O. O. Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do vykorystannia suchasnykh informatsiino-komunikatsiinykh zasobiv navchannia Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy. Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 5. / Za red. M.M. Koziara, N.H. Nychkalo. Lviv: LDU BZhD, 2017. S. 58-60

10. Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli : navchalnyi posibnyk / O. V. Malykhin, I. H. Pavlenko, O. O. Lavrentieva, H. I. Matukova. – Simferopol : Daifi, 2011. – 270 s. URL: https://inlnk.ru/jENLle

11. MON rozrobylo polozhennia pro superviziiu URL: https://nus.org.ua/news/mon-rozrobylo- polozhennya-pro-superviziyu/

12. Oliinyk I.V. Vykorystannia kouchynh-tekhnolohii u protsesi formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti u maibutnikh doktoriv filosofii v umovakh aspirantury. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky. 2019. № 1 (17) .S158-167 URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i16/10.pdf

13. Pozhydaieva O. V. Sutnist ta vydy konsultuvannia v sotsialno-pedahohichnii diialnosti Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu : zb. nauk. pr. 2012. №1(17). Ser. Pedahohichni nauky. S. 22–25.

14. “Pro fakhovu peredvyshchu osvitu”. Zakon Ukrainy № 2745-VIII 06.06.2019. 06.06.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.

15. Romanova S. M. Kouchynh yak nova tekhnolohiia v profesiinii osviti. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Psykholohiia. 2010. № 3. S. 83–87. URL: http:// ecobio.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/ viewFile/2145/2136

16. Rudnytskykh O.V. Kouchynh yak interaktyvna tekhnolohiia v osviti visnyk dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky. 2014. № 2 (8) 173-176

17. Saiuk V. I. Pedahohichne konsultuvannia yak profesiina diialnist : metodychni rekomendatsii. K. : Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2015. 24 s.

18. Sydorenko V.V. Pedahohichnyi kouchynh yak innovatsiina tekhnolohiia naukovo-metodychnoho suprovodu profesiino-osobystisnoho rozvytku vchytelia v systemi pisliadyplomnoi osvity. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny. Donetsk. 2014. № 3 (14). S. 13- 19.

19. Standart vyshchoi osvity Ukrainy pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 01 – «Osvita / Pedahohika», spetsialnist 015 – «Profesiina osvita (za spetsializatsiiamy)».

20. Stiahlyk N. I. Navchalne konsultuvannia studentiv yak zasib indyvidualizatsii navchannia. Pedahohika ta psykholohiia. 2011. Vyp. 40(3). S. 53-58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40%283%29 11

21. Tryfonova O.M. Osoblyvosti stvorennia osvitnoho seredovyshcha na zasadakh samoorhanizatsii y intehratsii pryrodnychykh nauk, tsyfrovoi transformatsii ta kompiuternykh tekhnolohiinaukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu. seriia: «pedahohika. sotsialna robota». 2021. vypusk 1 (48)

22. Kharchenko S. Ya. Sotsialno-pedahohichne konsultuvannia : nauk.-metod. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / S. Ya. Kharchenko, N. P. Krasnova, Ya. I. Yurkiv ; Derzh. zakl. „Luhan. nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka”. – Luhansk : Vyd-vo DZ „LNU imeni Tarasa Shevchenka”, 2011. – 403 s.

23. Carol Dweck What Having a “Growth Mindset” Actually Means Harvard Business Review URL: https://hbr.org/2016/01/what-having-a-growth-mindset-actually-means

24. Counseling URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/counseling

25. Svitlana L. Kucher , Roman M. Horbatiuk , Olga Yu. Serdiuk , Mykhailo M. Ozhha , Natalia M. Hryniaieva and Mark M. Fridman Use of information and communication technologies in the organization of blended learning of future vocational education professionals AET 2020: Symposium on Advances in Educational Technology, November 12-13, 2020, Kyiv, Ukraine URL: https://notso.easyscience.education/aet/2020pp/paper/222
Published
2023-04-03
How to Cite
Кучер, С. (2023). Systematization of the vocational education institution consulting environment by means of pedagogical coaching. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 15(29). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/519