SELF-EDUCATION AS A MEANS OF DEVELOPMENT OFTHE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER


Abstract

Abstract. Personal and professional development is essential for the teaching profession. This development shall provide the formation of education as a social value. A significant role in the development of the professional competence of a teacher is self-educational activities. The article indicates a certain study of the issue, there are the names of scientists in the article who are revealing the essence of the concepts of "competence", "professional competence", "self-education". It is emphasized on the contradictions arising between the socially determined requirements for increasing the professional competence of a teacher and the organization of self-educational activities of teachers in the educational institutions and the need to create conditions in the institution of general secondary education to organize the self-educational activities of a teacher.

Under the analysis of theory and practice concerning the research problem, the main components, forms of self-educational activity are determined: educational, scientific-methodical, scientific-research. Forms of self-education of teachers are defined: individual, which is regulated by the teacher according to his needs and administrative, which is organized by administration of educational institution to create conditions for organization of self-educational activities of teacher. The basic principles of self-education activities of teachers are identified as follows: integrity, practical orientation, mobility, self-organization and self-realization. The conditions which improve and encourage the self-education are clarified: organizational-pedagogical, psychological, scientific-methodological, technological and normative-legal.

Particular attention in the article is paid to the definition of criteria for assessing the quality of the conditions for the organization of self-educational activities, which are presented in the form of a qualimetric model. It is noted that the application of the qualimetric approach to assess the quality of the conditions of the

organization shall provide an increase in the level of self-educational activity as a means of developing the professional competence of a teacher.

Keywords: competence, professional competence, self-education, conditions to organize the self-educational activities, quality of the conditions to organize the self-educational activities, qualimetric model.

References

1. Bilyk N. Komunikatyvna kompetentnist kerivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Pedahohika. Vyp. 6 (11). URL: https://doi.org/10.33296/2707-0255-6(11)-04 (data zvernennia: 15.02.2020).

2. Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy ; hol. red. Vasyl Kremen. Kyiv : Yurinkom Inter, 2008. 1040 s.

3. Kolomiiets B. Pedahohichni umovy formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia inozemnoi movy. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. 2018. Vyp. 22. S. 100—103.

4. Nalyvaiko H. V. Osoblyvosti samoosvitnoi diialnosti vchyteliv pochatkovykh klasiv u mizhkursovyi period systemy pidvyshchennia kvalifikatsii Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2011. № 8. S. 67—69.

5. Masterkova T. Rozvytok profesiinoi kompetentnosti pedahoha v mizhatestatsiinyi period na zasadakh adaptyvnoho upravlinnia. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Pedahohika. Vyp. 5 (9). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/14 (data zvernennia: 12.02.2020).

6. Pisliadyplomna pedahohichna osvita Ukrainy: suchasnist i perspektyvy rozvytku : nauk.-metod. posib. / za zah. red. V. V. Oliinyka, L. I. Danylenko. Kyiv : Milenium, 2005. 230 s.

7. Poveda T. P. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv na zasadakh kontekstnoho navchannia. Zbirnyk naukovykh prats

Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Seriia : Pedahohichna. 2015. Vyp. 21. S. 123—126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2015_21_44 (data zvernennia: 18.02.2020).

8. Ridkous O. V. Pidhotovka vchytelia do samoosvitnoi diialnosti yak skladova yoho profesiinoho zrostannia. Pedahohichnyi almanakh : zbirnyk naukovykh prats. 2008. S. 132—139.

9. Riabova Z. V. Upravlinnia rozvytkom pedahohichnoho kolektyvu na osnovi marketynhovykh doslidzhen. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu. 2010. № 3. URL: http://tme.umo.edu.ua (data zvernennia: 24.02.2020).

10. Teoretychni i metodychni zasady modeliuvannia fakhovoi kompetentnosti kerivnykiv zakladiv osvity : monohrafiia / Yelnykova H. V. ta in. ; za red. H. V. Yelnykovoi. Kyiv-Chernivtsi : Knyhy – KhKhI, 2010. 460 s.

11. Tropyna M. A. Vlyianye yndyvydualnыkh svoistv lychnosty na formyrovanye professyonalnoi kompetentnosty abyturyentov. Adaptyvnыi menedzhment: teoryia y praktyka. Pedahohyka, 7 (13). URL:

https://doi.org/10.33296/2707-0255-7(13)-08 (data zvernennia: 15.02.2020).

12. Khliebnikova T. M. Metodychna robota yak zasib rozvytku profesiinoi kompetentnosti pedahoha. Upravlinnia shkoloiu. 2015. № 19—21. S. 15—25.

13. Khliebnikova T. M., Hrechanyk O. Ye., Hryhorash V. V. Akmeolohichnyi suprovid pedahoha v protsesi samorozvytku. Science Review. 2018. 6 (13), July. S. 11—16. URL: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01072018/5897 (data zvernennia: 12.02.2020).

Author Biography

Talina Khlebnikova, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Kharkiv. Ukraine

PhD (Pedagogical Sciences), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Scientific Basis of Management, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Kharkiv. Ukraine.

Published
2020-03-10
How to Cite
Khlebnikova, T. (2020). SELF-EDUCATION AS A MEANS OF DEVELOPMENT OFTHE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 8(15). https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-17
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice