IMPLEMENTATION OF THE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY MANAGEMENT MODEL OF FUTURE EDUCATION ESTABLISHMENTS` MANAGERS


Abstract

Abstract. Based on the theoretical analysis and empirical methods, pedagogical modeling in particular, the article introduces a developed and implemented into the education process model of managing scientific research activity of future education establishments` managers by means of information and communications technologies in the Master’s course, reflecting the major features of the object under research. The elaborated model provides for obtaining information about it and resolving the arisen problems according to two components: scientific research (formation of the scientific knowledge and research skills) and information and communications (actual data collection, preserving the data in electronic archives, data visualization, statistic data analysis etc.). It also reflects the structure components of the process of managing scientific research activity in the relationship system “education applicant – scientific supervisor”. The realization of the distinguished components is held within the education process and extracurricular activity using a wide range of information and communications technologies. There are general recommendations developed for further usage of information and communications technologies in the scientific research activity of future education managers. 

Keywords: model, management, scientific research activity, future managers of education establishments, information and communications technologies, Master’s course, education applicant.

References

1. Dubaseniuk O. A. Metodolohiia ta metody naukovo-pedahohichnoho doslidzhennia : navch.-metod. posibnyk. – Zhytomyr : Polissia, 2016. – 256 s.

2. Marmaza O. I. Innovatsiinyi menedzhment / O. I. Marmaza. – Kh. : TOV «Planeta-prynt», 2016. – 197 s.

3. Stepashko V. O. Teoriia i praktyka upravlinnia naukovo-doslidnytskoiu diialnistiu studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv ekonomichnoho profiliu : dys… d-ra ped. nauk : 13.00.06 / V. O. Stepashko ; Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, DVNZ «Un-t menedzhmentu osvity». – Kyiv, 2014. – 438 s.

4. Topolnyk Ya. Zmist ta formy naukovoi diialnosti maibutnikh mahistriv ta doktoriv filosofii v suchasnykh umovakh informatyzatsii osvity. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu : zb. nauk. pr. / za zah. red. prof. V. I. Sypchenka. Kharkiv : TOV „Vydavnytstvo NTMT”, 2018. Vyp. 2 (88). S. 35 – 58.

5. Shyshkina M. P. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia i rozvytku khmaro oriientovanoho osvitno-naukovoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu : avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.10 / M. P. Shyshkina ; Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, In-t inform. tekhnolohii i zasobiv navchannia. – Kyiv, 2016. – 383 s.

Author Biography

Sergii Gavrylovskyi, Zhytomyr Ivan Franko State University Zhytomyr, Ukraine

Post-graduate Student of the Department of Pedagogy, Professional Education and Management of Educational Institutions
Head of the Educational Laboratory of the Educational and
Research Institute of Foreign Philology
Zhytomyr Ivan Franko State University
Zhytomyr, Ukraine

Published
2020-03-10
How to Cite
Gavrylovskyi, S. (2020). IMPLEMENTATION OF THE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY MANAGEMENT MODEL OF FUTURE EDUCATION ESTABLISHMENTS` MANAGERS. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 8(15). https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-10
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice