THE ESSENCE AND INTERRELATION OF THE BASIC CONCEPTS OF THE THEORY OF CHANGE MANAGEMENT IN EDUCATION IN THE PHILOSOPHICAL AND SOCIAL ASPECT.


  • Oksana Bodnar Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4207-0624
  • Oksana Horishna NAAPU, State Higher Educational Institution "University of Management of Education"

Abstract

Abstract. The formation of competitive ability of our state on the world stage led to the development of change management theory, in particular, in the educational field. The modernization of education is impossible without understanding the philosophical and social aspects of differentiation of the conceptual apparatus in the theory of change management. The urgency of the problem is enshrined in such normative documents as the Law of Ukraine on Education and the Concept of the New Ukrainian School.

The philosophy of change pervades both classical and modern philosophical sciences, in which the leading idea is the general variability of events. In the social context, scientists will highlight the problem of managing human life in the environment, which is directly the task of education.

Today, the educational institution is managed in line with changes. It has been investigated that the philosophical aspects of change management relate to particular concepts. It is substantiated that the concepts of «change» and «development», «process» and «evolution», «change» and «innovation» are in a dialectical connection to the extent of development of society. However, these concepts cannot substitute each other

Project developments specialize in the practical management of changes in educational institutions that apply and deepen the change of a single apparatus in philosophical and social work, which allows to shift a deeper understanding of the integral essential management processes.

The prospect of further research is the study of the social effects of applying change management mechanisms in general secondary education.

Keywords: changes; development; process, evolution; innovation; change management; educational process.

References

1. Appelo Yu. Menedzhment 3.0. Agile-menedzhment. Liderstvo ta upravlinnya komandy`[Agile Management. Leadership and team management]. Xarkiv: Vy`d-vo «Ranok»: Fabula, 2019. 432 s.

2. Bekh Yu. V. Filosofskyi modus zahalnoi teorii upravlinnia: monohrafiia [Philosophical Modus of General Management Theory: Monograph]; Min-vo osvity i nauky Ukrainy, nats. ped. un-t imeni M.P. Drahomanova. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2013. 476 s.

3. Bekh Yu. V. Filosofiia upravlinnia sotsialnymy systemamy: monohrafiia [Social Systems Management Philosophy: monograph]; Min-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, nats. ped. un-t imeni M. P. Drahomanova. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2012. 623 s.

4. Budnik M., Kurylova. Upravlinnia zminamy [Change Management]: Pidruchnyk. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kondor», 2017. 226 s.

5. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Uklad. i holov. red. V.T. Busel. Irpin: VTF «Perun», 2001. 1440s.

6. Entsyklopediia osvity. Akad. ped. nauk. Ukrainy. Holovnyi red. V.H. Kremin. Kyiv: Yurinkon Inter, 2008. 1040 s.

7. Zakon Ukrainy Pro osvitu vid 05.09.2017 №2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia 04.09.2019).

8. I-tszin. Knyha zmin. Per. z ros. Ye.V. Tarnavskoho. Kharkiv: Folio, 2018. 281 s.

9. Kyrychenko L.M., Serheieva L.M. Vidkryta osvita: innovatsiini tekhnolohii i menedzhment [Open Education: Innovative Technologies and Management]. Kyiv: Vyd-vo In-tu obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy, 2018. 440 s.

10. Kremin` V. Tendentsii rozvytku i zminy v osviti [Development Trends and Changes in Education]. Hazeta «Osvita Ukrainy», №35 vid 11 veresnia 2017 roku. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1238/ (data zvernennia 15.08.2019).

11. Lazarev V.S., Potashnik M.M. Upravlenie razvitiem shkolyi [School Development Management]: Posobie dlya rukovoditeley obrazovatelnyih uchrezhdeniy. Moskva: Novaya shkola, 1995. 446 s.

12. Lutai V. Suchasni filosofski zasady reformuvannia ukrainskoi systemy «osvita – nauka – vyrobnytstvo». Filosofiia osvity: naukovyi chasopys [Modern Philosophical Principles of Reforming the Ukrainian System «Education - Science – Production»]. 2008. №1-2(7) In-t vyshchoi osvity APN Ukrainy, Nats. ped. Un-t im. M.P. Drahomanova, Ukr. akademiia polit. nauk. Kyiv: Vyd-vo NPU imenni M.P. Drahomanova, 2008. S. 22- 31.

13. Maramaza O.I. Menedzhment v osviti: dorozhnia kartka kerivnyka [Management in Education: a Road Map for a Supervisor]. Kharkiv: Vydav. hrupa «Osnova», 2007. 448 s.

14. Marynovska O.Ia. Pedahohichna innovatyka&Menedzhment innovatsii: navch.-metod. Posibnyk. Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2019. 504 s.

15. Maslov V.I., Bodnar O.S., Horash K.V. Naukovi osnovy ta tekhnolohii kompetentnoho upravlinnia zahalnoosvitnim navchalnym zakladom [Scientific Bases and Technologies of Competent Management of General Educational Institution]: Monohrafiia. Ternopil: Krok, 2012. 320 s.

16. Mykhalchenko M. Filosofiia osvity i sotsiokulturna teoriia [Educational Philosophy and Social and Cultural theory]. Naukovyi chasopys «Filosofiia osvity». Kyiv, 2005. №1. S. 38-51.

17. Pavliutenko Ye.M. Mystetstvo upravlinnia shkoloiu [The art of School Management]. Kharkiv: Vyd. hrupa «Osnova», 2011. 320s.

18. Rapatsevych E.S. Pedahohyka: Bolshaia sovremennaia эntsyklopedyia. Mynsk: «Sovrem. slovo», 2005. 720 s.

19. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Hol. redaktor Shynkaruk V.I. Natsionalna Akademiia Nauk Ukrainy Instytut filosofii im. H.S.Skovorody. Kyiv: Abrykos, 2002. 744 s.

20. Frahmentы rannykh hrecheskykh fylosofov. (Chast I). Ot эpycheskykh teokosmohonyi do voznyknovenyia atomystyky [Fragments of the Early Greek Philosophers. (Part I). From Epic Theocosmogonies to the Emergence of Atomism]. Sostavytel Lebedev A.V. Moskva: Nauka, 1989. 575 s.

21. Khutorskoi A.V. Pedahohycheskaia ynnovatyka [Pedagogical Innovation]: ucheb. posob. dlia stud. vыsshykh ucheb. Zavedenyi. Moskva: Yzd. tsentr «Akademyia», 2008. 256 s.

Author Biographies

Oksana Bodnar, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Management of Education Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

Oksana Horishna, NAAPU, State Higher Educational Institution "University of Management of Education"

Postgraduate Student, 011 - "Educational, Pedagogical Sciences", NAAPU, State Higher Educational Institution "University of Management of Education"

Published
2020-03-10
How to Cite
Bodnar, O., & Horishna, O. (2020). THE ESSENCE AND INTERRELATION OF THE BASIC CONCEPTS OF THE THEORY OF CHANGE MANAGEMENT IN EDUCATION IN THE PHILOSOPHICAL AND SOCIAL ASPECT. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 8(15). https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-02
Section
1. Adaptive management in educational theory