Adaptive Management in Education: a New Role of the Teacher of Higher Education


Abstract

The article analyzes the new role of the teacher of a modern institution of higher education, points out the relevance of solving the problem of adaptive management in education. Attention is drawn to the managerial culture of the teacher, his readiness for changes in himself and the educational process. It is emphasized that the teacher must prepare not only the future professional specialist, but also a person with “soft skills” that can empathize, lead, bear responsibility for independently made decisions. Such preparation requires the teacher to rethink his role in the educational process and readiness for qualitative changes, primarily in himself. The teacher as a manager in education should be the organizer of the innovation process, a professional and a person. Models of teaching a teacher as a coach, facilitator, mentor, tutor are described. The necessity of a new role of a teacher in the process of adaptation to requirements and changes in society is substantiated.

Keywords: adaptive management, facilitator, moderator, tutor, coach, managerial culture, management

References

1. Bilova L. Vykhovna systema VNZ: pytannia teorii ta praktyky: [Monohrafiia] / Nar. ukr. akad. Kh.: Vyd-vo NUA, 2004. 263 c.

2. Hulыha A. Kant. M.: Molodaya hvardyya, 1981. 301 s.

3. Yelnykova H.V. Osnovy adaptyvnoho upravlinnia : kurs lektsii / Yelnykova H.V. Kh. : Vydav. hr. «Osnova», 2004. 128 s.

4. Knowles M.S. (1990). The adult learner: A neglected species (4th ed.). Houston, London, Paris, Zurich, Tokyo: Gulf Publishing Company.

5. Lytovchenko I. Nova rol vykladacha: na materiali naukovo-pedahohichnoi spadshchyny m. Noulza. URL: http://interconf.fl.kpi.ua/node/1269.

6. Luchaninova O.P. Zmina vykhovnoi paradyhmy vyshchoi osvity Ukrainy na pochatku KhKhI stolittia. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: zb. nauk. pr. [redkol.: T.I. Sushchenko (holov. red.) ta in.]. Zaporizhzhia, 2013. Vyp. 32 (85). 596 s. S. 67–75.

7. Luchaninova O.P. Zmina vykhovnoi paradyhmy vyshchoi osvity ta profesionalizm vykladacha yak umovy yakosti pidhotovky fakhivtsiv. Upravlinnia yakistiu osvity: dosvid ta innovatsii: kolektyvna monohrafiia /pid zah. red. L.L. Sushentsevoi, N.V. Zhytnyk. Dnipropetrovsk: IMA-pres, 2014. 462 s. S. 261–289.

8. Nestorenko H.P. Mozhlyvosti osobystosti v konteksti synerhetychnoi modeli vyshchoi osvity. Vyshcha osvita Ukrainy. 2004. №1. S. 25–34.

9. Robul O. Synerhetyka yak innovatsiina metodolohiia pedahohichnoi osvity Filosofiia osvity 1(3). 2006. S. 36–41.

10. Chernysh A.P. Menedzhment osvity: Navchalnyi posibnyk. K.: Vydavnytstvo «Universytet» KMPU imeni B.D. Hrinchenka, 2008. 49 s.

11. Yakym maie buty suchasnyi vchytel. Zhurnal Osvitoriia. URL: https://osvitoria.media/experience/yakym-maye-buty-suchasnyj-vchytel/.

12. Novi trendy virtualnoi ta dopovnenoi realnosti, shcho chekaiut na nas uzhe zavtra. Zhurnal Osvitoriia URL: https://osvitoria.media/experience/.

Author Biography

Olga P. Luchaninova, National Metallurgical Academy of Ukraine

Professor, Department of Engineering Education (Ukraine, Dnipro)

Published
2019-11-26
How to Cite
Luchaninova, O. P. (2019). Adaptive Management in Education: a New Role of the Teacher of Higher Education. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 7(13). https://doi.org/10.33296/2707-0255-7(13)-01
Section
1. Adaptive management in educational theory