Pedagogical Management of Adaptation of a Young Teacher


  • Tatyana Vik. Masterkova Communal Educational Institution «Zhytomyr Regional In-Service Teachers` Training Institute» https://orcid.org/0000-0001-8993-0631

Abstract

The article analyzes approaches to the organization of pedagogical management on the problem of adaptation of a young teacher to the conditions of professional activity. The scientific approaches to the concepts of “pedagogical management”, the forms and methods of pedagogical management of the head of an educational institution are systematized. The characteristic of improving the skill of the teacher in the institution of general secondary education is given, which today gains new significance in the aspect of the implementation of the Concept “New Ukrainian School”, the structure of the process of pedagogical management. The effective forms and methods of pedagogical management are determined, which ensures a high level of attraction and activity of each member of the collective to pedagogical creativity, since social requirements for the activities of an educational institution stimulate teachers to maximize the return of energy, the search for new, non-traditional approaches to work. Orientation to high indicators in professional activity has a positive effect on the formation of the need for introspection, self-improvement and creativity among team members, in the end it allows the leader to set more complex professional tasks for the team and provide a more intensive search for ways to achieve them. According to the results of a survey of young teachers, relevant areas for improving knowledge and skills that provide changes in personal professional activity have been identified.

Keywords: adaptation, adaptability, professional adaptability, pedagogical management

References

1. Anokhin P.K. Fiziologicheskie aspekty funktsionalnoy sistemy // P.K. Anokhin. Izbr. trudy. Izd. «Nauka» ». M., 1978. S. 49–107.

2. Kopylova S.V. Adaptyvnist yak yakist systemy profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv iz sotsialnoi roboty // Integratsiya nauki i obrazovaniya – paradigma KhKhІ veka: materialy mezhdunar.nauch.-teoret.konf., Kharkov, 18 fevr.2013. M-vo obrazovaniya i nauki, molodezhi i sporta Ukrainy, In-t vysshego obrazovaniya APN Ukrainy, Khark.gumanitar.un-t «Nar.ukr.akad.» Kharkov: Izd-vo NUA.

3. Kravchenko L.M., Pavlyutenkov Ye.M. Poniattia «pedahohichnyi menedzhment». Menedzher yak profesiinyi upravlinets v osviti. URL: http://ipwi.com.ua.

4. Kryzhko V.V. Osnovy menedzhmenta v obrazovanii: teoriya, praktika i psikhologiya uspeshnogo upravleniya. Zaporozhe : Prosvіta, 2000. 260 с.

5. Rostoka M.L. Naukova preambula zaprovadzhennia tekhnolohii vyperedzhalnoho rozvytku maibutnikh pedahohiv profesiinoho navchannia Pedahohichni nauky. Vypusk 134’ 2017, с. 187–193.

6. Sechenov I.M. Sobranie sochineniy I.M. Sechenova. V 2 t. Izd-vo MGU, 1907. 732 s.

7. Simonov V.P. Sistemnyy podkhod – osnova pedagogicheskogo menedzhmenta. Pedagogika. 1995. № 1. S. 14-18.

8. Streltsova V.Yu. Sotsialnaya adaptatsiya lichnosti v kontekste sotsializatsionnoy teorii. Tsіnnіsnі prіoriteti osvіti u KhKhІ stolіttі: orієntiri ta napryamki suchasnoї osvіti : materіali ІІ Mіzhnar. nauk.-prakt. konf. (2–5 zhovt. 2005 r.). Lugansk : Alma-mater, 2005. Ch. 3. S. 82–87.

9. Hsu J., Hamilton K. Adult Learners, E-Learning and Success: Critical Issues and Challenges in an Adult Hybrid Distance Learning Program / In The handbook of research on practices and outcomes on e-learning. 2010. p. 118. URL: http://ibb.by/sites/default/files/o1-model_program_on_andragogues_ training-1.pdf.

Author Biography

Tatyana Vik. Masterkova, Communal Educational Institution «Zhytomyr Regional In-Service Teachers` Training Institute»

Zhytomy Teacher of the Department of Social and Humanitarian

Published
2019-11-29
How to Cite
Masterkova, T. V. (2019). Pedagogical Management of Adaptation of a Young Teacher. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 7(13). https://doi.org/10.33296/2707-0255-7(13)-06
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice