The Formation of Lecturer’s Professional Image in Higher Education Institution


Abstract

The article is devoted to the research of modern approaches definition the essence of the lecturer’s professional image and factors of its formation in higher education institutions. The essence  concept of the lecturer’s professional image is revealed The characteristic features of the lecturer’s professional image are presented. It is determined that the lecturer’s professional image is a certain image of the teacher's personality, which is formed by him consciously or unconsciously in the process of interpersonal interaction with colleagues, students, leadership, society. The preconditions formation of lecturer’s professional image are considered. It is formed as a result of the interaction of the teacher's personality (the totality of his motives, interests, orientation, socio-psychological features, the I-concept, the available knowledge, skills and abilities), the requirements of the profession (necessary for the social role of the teacher of knowledge, skills and abilities, psychological qualities and peculiarities of the teacher's behavior) and the target audience. The role of self-presentation in shaping a professional image is revealed. The approaches of domestic and foreign scientists to the definition of components of the teacher's image are investigated. The components of the professional image of the teacher, which are external (greedy), reputation, competence, communication, personal, are substantiated. The necessity of declaring requirements to the lecturer’s professional image  in normative documents of higher education institutions is proved. The article analyzes the existence of a normative provision for the formation of a teacher's image in higher education institutions in Ukraine. The lack of documentation in most higher education institutions that regulates the ethical behavior of the teacher and his image is revealed. The ethical codes of the teacher and their analogues concerning the availability of requirements concerning the components of the image of scientific and pedagogical workers are considered. A number of drawbacks have been identified, namely: mainly the codes reflect the requirements for teacher professional skills and ethical academic behavior, and the appearance of teachers in most documents is devoted insufficient attention. This requires continuation of work in this direction, which consists in the elaboration of an improved draft Code of Professional Ethics and Organizational Culture of Workers.

Keywords: image, pedagogical image, professional image of the teacher, pedagogical skill, ethical code

References

Adaptyvne upravlinnia: sutnist, kharakterystyka, monitorynhovi systemy: Kol. monohrafiia /H. V. Yelnykova, T. A. Borova, O. M. Kasianova, H. A. Poliakova ta in. /Za zahalnoiu redaktsiieiu H. V. Yelnykovoi. — Chernivtsi: Tekhnodruk, 2009. — 572 s

2. Barbina Ye. S. Osoblyvosti formuvannia profesiinoho imidzhu vchytelia / Ye. S. Barbina, Yu. V. Dziadevych // Pedahohichni nauky : zb. nauk. pr. – Kherson : KhDU, 2011. – Vyp. 59 – S. 195-200

3. Bieliaieva O.M. Imidzh vykladacha vyshu: komunikatyvnyi aspekt / O. M. Bieliaieva // Imidzh suchasnoho pedahoha. - 2015. - № 2. - S. 37-40.

4. Borisova Ye. V. Razvitie professionalizma professorsko-prepodavatelskogo sostava, kak instrument upravleniya kachestvom v sisteme vysshego obrazovaniya / Ye.V.Borisova// Sovremennye tekhnologii upravleniya. –2016. – №12 (72). – Rezhim dostupa: http://sovman.ru/article/7205/

5. Gluzman N. A. Formirovanie professionalnogo imidzha sotsialnogo pedagoga // Obrazovanie i nauka. 2017. T. 19. № 9. S. 52-69.

6. Horovenko O. A. Formuvannia osobystisno-profesiinoho imidzhu vchytelia zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu zasobamy samoprezentatsii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / O. A. Horovenko. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2013. – 20 s.

7. Etychnyi kodeks Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana». – Kyiv : DVNZ «KNEU imeni Vadyma Hetmana», 2018. – [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu do resursu : https://drive.google.com/file/d/129hYA42Nugkb-mxOtV0IRCitGaybAWJi/view

8. Kodeks akademichnoi dobrochesnosti Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. – Zaporizhzhia : ZNU, 2018. – [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu do resursu :

9. Kodeks akademichnoi dobrochesnosti Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. – [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu do resursu : http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-idgu.pdf

10. Kodeks korporatyvnoi kultury Sumskoho derzhavnoho universytetu. – Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet, 2012. – [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu do resursu : http://normative.sumdu.edu.ua/index.php?task=getfile&tmpl=component&id=cc831d09-e877-e111-97d8-001a4be6d04a&kind=1

11. Kodeks profesiinoi etyky ta orhanizatsiinoi kultury pratsivnykiv i studentiv Kharkivskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu / Ukl. M. S. Doronina, O. M. Kuz, H. V. Nazarova, K. H. Naumik, L. M. Siedova ; za zah. redaktsiieiu dokt. ekon. nauk, profesora V. S. Ponomarenka. – Kharkiv : KhNEU, 2008. – 32 s.

12. Kodeks chesti vykladacha derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Khersonskyi derzhavnyi ahrarnyi universytet». – [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu do resursu : http://www.ksau.kherson.ua/files/documents/kodeks%20chesti%20vikladacha%20DVNZ%20HDAU.doc.

13. Kodeks chesti Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho». – Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo «Politekhnika», 2017. – 12 s.

14. Korosteleva N. A. Analiz imidzha prepodavatelya v kazakhstanskikh shkolakh / N. A. Korosteleva, V. V. Leonov, A. M. Krasnov, Ye. G. Volodina // Molodoy uchenyy. – 2014. – №15. – S. 276-279.

15. Luhova V.M. Suchasni pidkhody do otsinky yakosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv zakladiv vyshchoi osvity / V.M. Luhova // Elektronne naukove fakhove vydannia «Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka» Seriia «Pedahohika» Vypusk 3(5), 2017. – Rezhym dostupu: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.3ped5/17ped3_5luhova.pdf

16. Luhova I.M. Psykholohichnyi aspekt formuvannia imidzhu vykladacha VNZ / I.M.Luhova // S. 13-14

17. Marieieva T. V. Profesiinyi imidzh vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu ta yoho struktura / T.V. Marieieva // Praktycheskoe Znachenye Sovremennыkh Nauchnыkh Yssledovanyi: Mezhdunarodnaia Nauchno-Praktycheskaia Ynternet-Konferentsyia. (13 - 20 Yiunia 2017 h.). – Rezhym dostupa : https://www.sworld.com.ua/konferua6/70.pdf

18. Mitina L.M. Psikhologiya professionalnogo razvitiya uchitelya / L.M.Mitina. – Moskva : Flinta, 1998. – 200 s.

19. Moralno-etychnyi kodeks osib, yaki pratsiuiut i navchaiutsia v Odeskomu natsionalnomu medychnomu universyteti – [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu do resursu : http://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/Moralno-etichnij-kodeks.pdf

20. Popova O.I. Imidzh prepodavatelya vuza: problema samorealizatsii v obrazovatelnom vzaimodeystvii / O.I. Popova // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2011. – №4. – S. 224–232

21. Riabova Z. V. Naukovi osnovy marketynhovoho upravlinnia v osviti : monohrafiia / Z. V. Riabova. — Kyiv : Ped. dumka, 2013. — 268 s.

22. Savchenko N. Profesiinyi imidzh vykladacha yak skladova yoho pedahohichnoi maisternosti / N. Savchenko // Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. – 2018. – №17. – S. 91-96

23. Skoryk Yu. M. Imidzh pedahoha yak formuiuchyi chynnyk stiikosti do profesiinoho vyhorannia maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly / Yu. M. Skoryk // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka . - 2014. - Vyp. 4. - S. 144-147.

24. Slobodyska O. A. Imidzh vykladacha yak pedahohichna kompetentnist / O. A. Slobodyska, Z. S. Savchuk // Humanitarnyi visnyk DVNZ «PereiaslavKhmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» : dodatok 1 do Vyp. 37, tom 4 (72) : tematychnyi vypusk «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru». – K.: Hnozys, 2016. – S. 221-228

25. Tymoshenko V. V. Pedahohichnyi imidzh vykladacha VNZ yak chastyna profesiinoi kompetentsii / V. V. Tymoshenko // Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. - 2016. - Vyp. 2. - S. 196-200.

26. Якушева С.Д. Педагогический имидж современного преподавателя высшей школы // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. X междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Новосибирск : СибАК, 2011. – Режим доступа : https://sibac.info/conf/pedagog/x/26033

27. Яблонская Л.В. Имидж преподавателя как социокультурный компонент образовательного процесса: культурологический аспект / Л.В. Яблонская, Т.Н. Саркисьян // Общество: философия, история, культура. – 2016. – №3. –

28. Ярошевич О. В. Имидж преподавателя как составляющая качества системы геометро-графической подготовки студентов // Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы: сборник трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Новосибирск, 2015. С. 140 – 149

29. Kestere I. The Visual Image of Teachers: A Ten-Country Perspective / I.Kestere, B.Kalke // Revista Colombiana de Educación [online]. – 2015. – n.68. – pp.19-40. – [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu do resursu : http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-39162015000100002&lng=en&nrm=iso.

30. Harjunen E. How do teachers view their own pedagogical authority? / E. Harjunen // Teachers and Teaching. – 2009. – Vol. 15. – Issue 1. – r. 109-129.

31. Zeiger S. Signs of Professionalism in a Teacher / S. Zeiger // Houston Chronicle. – 01 July 2018.–. [Elektronnyi resurs]. ‒ Rezhym dostupu do resursu : http://work.chron.com/signs-professionalism-teacher-9324.html.

Author Biographies

Viktoriia M. Luhova, Economics and Social Sciences Department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Ph.D (In Economics), Associate Professor (Kharkiv, Ukraine)

Hanna Chumak, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Senior Lecturer, Economy of Enterprise and Management Department  (Kharkiv, Ukraine)

Published
2019-04-25
How to Cite
Luhova, V. M., & Chumak, H. (2019). The Formation of Lecturer’s Professional Image in Higher Education Institution. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 6(11). https://doi.org/10.33296/2707-0255-6(11)-09
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice