Adaptive Methodical Support for Development of Professional Competency of the Pedagogue


  • Tatyana Vik. Masterkova Communal Institution «Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education» Zhytomyr Regional Council https://orcid.org/0000-0001-8993-0631

Abstract

In the context of the reform of the educational sector, the process of improving the managerial and methodological support for the development of professional competence of the teacher and on this basis, increasing the level of its formation in the intertesting period, becomes important.Methodical support is aimed at disclosing the internal personal capabilities of the teacher and his adaptation to the needs and requirements of the state for professional activities in an educational institution.A correlation between the public expectations and the personal needs of the teacher is called for a competent approach.The analysis of the theory and practice of the problem under study, tasks of development of professional competence of the teacher is presented in the program, which provides an algorithm for adaptive methodological support for the development of professional competence of the teacher in the intercultural period and is designed for five years.The profession of a teacher became one of the most important. Changes in the educational sphere of the state are determined by the sector of legislation and restructuring of the relevant pedagogical practice. The effectiveness of these changes in the educational process depends directly on the level of qualification of teachers, that is, the level of their professional competence.

Keywords: adaptation, adaptability, adaptability, adaptation processes, professional adaptability

References

Verkhovna Rada Ukrainy, 2014. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18/print (data zvernennia: 15.03.2019).

Verkhovna Rada Ukrainy, 2017. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia: 15.03.2019).

Yelnykova H.V. Adaptyvne upravlinnia: mizhhaluzevi zviazky, naukovo-prykladnyi aspekt: [kol. monohrafiia] / H.V. Yelnykova, T.A. Borova, Z.V. Riabova ta in.; [za zah. ta nauk. red. H.V. Yelnykovoi]. Kharkiv: Machulin, 2017. 440 s.

Yelnykova H.V. STEM-osvita v konteksti adaptyvnoho pidkhodu. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriia «Pedahohika». Vyp. 4 (7), 2018. URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/11.

Kriazheva Y.K. Sotsyalno-psykholohycheskye faktorы adaptyrovannosty lychnosty: avtoref. dys.... k. psykhol. n. : 19.00.05 / Y.K. Kriazheva. M., 1990. 24 s.

Masterkova T.V. Rozvytok profesiinoi kompetentnosti pedahoha v mizhatestatsiinyi period na zasadakh adaptyvnoho upravlinnia. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka». Seriia «Pedahohika». Vyp. 5 (9), 2018. URL : https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/21.

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, 2016. Kontseptsiia «Nova ukrainska shkola». URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/t ukrainska-shkola-compressed.pdf (data zvernennia: 25.03.2019).

Moroz A.H. Professyonalnaia adaptatsyia molodoho uchytelia. NPU ym. M.P. Drahomanova,1998. 326 s.

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, 2018. Pro zatverdzhennia haluzevoi Kontseptsii rozvytku neperervnoi pedahohichnoi osvity. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1176729-13 (data zvernennia: 25.03.2019).

Standart «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity». Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy № 1143, 10.08.2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-kompetentnosti-znannya-ta-vminnya-povinen-mati-vchitel-pochatkovih-klasiv-zatverdzheno-pershij-v-ukrayini-profesijnij-standart (data zvernennia: 26.03.2019).

Rostoka M.L. Naukova preambula zaprovadzhennia tekhnolohii vyperedzhalnoho rozvytku maibutnikh pedahohiv profesiinoho navchannia. Naukovi zapysky: [zb. nauk. prats NPU imeni M.P. Drahomanova]. Kyiv, 2017. Vyp. 134 (SKhKhKhIV). S. 187–193.

Rostoka M.L. Uzahalnena kharakterystyka pedahohichnoi tekhnolohii formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv na adaptyvnykh zasadakh. ALT-2018 : V Mizhnar. konf. z adaptyvnykh tekhnolohii upravlinnia navchanniam (m. Odesa, 24-26 zhovtnia 2018 r.). Odesa, 2018. S. 119–122.

Siuravchyk M.K., Masterkova T.V. Naukovi osnovy ta tekhnolohii orhanizatsii vykhovnoho protsesu v zakladakh osvity. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriia «Pedahohika». № 3 (5), 2017. URL: http://am.eor.in.ua/images/adapt/Vol.3ped5/17ped3_5syuravchik_r.pdf.

World Economic Forum. New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology. URL: http://www3.weforum.org/docs/ WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf (data zvernennia: 29.02.2019).

Author Biography

Tatyana Vik. Masterkova, Communal Institution «Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education» Zhytomyr Regional Council

Lecturer of the Department Social and Humanitarian Disciplines (Zhytomyr, Ukraine)

Published
2019-04-25
How to Cite
Masterkova, T. V. (2019). Adaptive Methodical Support for Development of Professional Competency of the Pedagogue. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 6(11). https://doi.org/10.33296/2707-0255-6(11)-10
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice