The management of educational projects


  • Oksana An. Mandrazhy Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev

Abstract

The article draws attention to the expediency in modern realities of higher education of mastering educational projects and the functioning of project groups. Activities of project teams can be directed both at solving certain problem and at attracting internal reserves and the potentials of educational elements. It necessity of managing project groups is justified and organization of management within project teams on the basis the ideas of adaptive management using horizontal and network management structures.

Keywords: higher education, project teams, adaptive management

References

1. Андрущенко Т.І. Постмодернізм як протиставлення / Т.І. Андрущенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_67/Andrushchenko.pdf

2. Білоус В.С. Проектна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів: методичні рекомендації / В.С. Білоус. – Вінниця, 2014. – 80 с. – (Серія «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»).

3. Боднар О. Адаптивне управління кафедрою у закладах післядипломної педагогічної освіти на засадах дистрибутивного лідерства / О. Боднар // Zarządzanie i Finanse w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. – Poznań, 2016. – № 10. – S. 143-152.

4. Єльникова Г.В. Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України: [кол. монографія] / Г.В. Єльникова, І.С. Лапшина, Л.П. Коробович, В.В. Медведь та ін. ; за заг. ред. Г.В. Єльникової]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 420 с.

5. Єльникова Г.В. Адаптивне управління професійно-технічною освітою в сучасних умовах / Г.В. Єльникова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://lib.iitta.gov.ua/9255/.

6. Єльникова Г.В. Технологія адаптивного управління персоналом / Г.В. Єльникова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://tme.umo.edu.ua/docs/2/09yelmtp.pdf.

7. Закон України «Про вищу освіту» Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

8. Ізбаш С.С. Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету [текст]: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Світлана Сергіївна Ізбаш. – Мелітополь, 2007. – 285 с.

9. Калініченко Л.Л. Адаптивне управління підприємством в конкурентному середовищі / Л.Л. Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : [зб. наук. праць]. – Харків : УкрДАЗТ, 2011, С. 177–180.

10. Кравченко Г.Ю. Адаптивне управління: можливості та специфіка адаптивного управління розвитком / Г.Ю.Кравченко // Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х.: ХОГОКЗ, 2017. – С. 78–84.

11. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1993. – 702 с.

12. Назаренко Л.М. Адаптивна організаційна структура управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу / Л.М. Назаренко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://adaptive.16mb.com/анонси/адаптивна-організаційна-структура-у/.

13. Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері : [метод. рек. для органів влади та недерж. орг-цій] / авт. кол.: В.В. Белявцева, А.І. Гнатенко, О.С. Зінченко та ін.; за заг. ред. О.В. Кулініча. – Харків : Золоті сторінки, 2017. – 148 с.

14. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України : [навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів] / З.В. Рябова, А.Б. Єрмоленко, Т.А. Махиня та ін.; за заг. ред. В.В. Олейника, Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. – К., 2016. – 118 с.

15. П’ять вдалих кроків до європейського проекту: [посібник] / [О. Ключик, В. Комаровський, П. Косцєлецький та ін.]. – Варшава : Інститут Східноєвропейських Досліджень, 2009. – 98 с.

16. Цимбалару А.Д. Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі І ступеня [текст]: дис. … докт. пед. наук : 13.00.09 / Анжеліка Дмитрівна Цимбалару. – К., 2014. – 504 с.

Author Biography

Oksana An. Mandrazhy, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev

Ph.D. in Pedagogics (Candidate of Pedagogical Sciences), Associate Professor of the Department of Physics and Higher Mathematics

Published
2018-04-13
How to Cite
Mandrazhy, O. A. (2018). The management of educational projects. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 4(7). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/12
Section
1. Adaptive management in educational theory